เกี่ยวกับเรา

ภารกิจ (Mission)

1. เป็นตัวกลาง (Broker) ที่เอาใจใส่ในการให้บริการแก่ผู้ต้องการซื้อ และต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เกิดความพึงพอใจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการขาย

2. พัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อสร้างมูลค่าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาเครือข่าย และพันธมิตรทางธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์,วงการนายหน้า ช่วยเหลือ ประสาน แลกเปลี่ยนสินค้า(Co.Brok) ก่อให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.ผลกําไรเพื่อเป็นฐานธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีเพื่อจําหน่ายแก่ลูกค้าที่สนใจในราคาที่ยุติธรรม

2. การรับรู้แบรนด์ (Brand) เพื่อพัฒนาวงการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นที่ยอมรับ

3.เสนอทางเลือกให้แก่ผู้แสวงหาอาคารที่อยู่อาศัยในทําเลที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

4. ส่งเสริมให้ประชาชน มีที่อยู่อาศัยที่ดี เพื่อความมั่นคงในชีวิต 

Top